Anoniminės paslaugos

Anoniminės paslaugos – tai sveikatos priežiūros paslaugos kai asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo asmens tapatybę, nenurodomi medicinos dokumentuose.

 

Anoniminių  sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai:

  • pacientas yra ne jaunesnis kaip 16 metų;
  • pacientas išreiškia pageidavimą, kad paslaugos būtų teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės;
  • pacientas serga psichikos sutrikimu arba psichikos liga, kurią sergant galima teikti anoniminės psichikos sveikatos paslaugas;
  • pacientas pagal įstatymą privalo susipažinti su anoniminių paslaugų teikimo tvarka ir parašu patvirtinti, kad susipažino ir sutinka;
  • medicinos psichologo, psichoterapeuto paslaugos, kuomet asmuo neserga psichikos sutrikimu, pageidaujant asmeniui gali būti teikiamos anonimiškai;
  • anoniminės paslaugos yra mokamos (už anoniminių paslaugų suteikimą numatytas psichikos sveikatos centro vadovo patvirtintas įkainis).
 
 

Anoniminių paslaugų teikimas numatytas tik šių psichikos susirgimų atvejais:

Priklausomybės nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų sutrikimo grupės: ūmios intoksikacijos, žalingo vartojimo, priklausomybės sindromo ir abstinencijos būklės

F.1x.0-3

Įpročių ir potraukių sutrikimai

F.63

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: lengvos depresijos epizodas

F32.0

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: vidutinio sunkumo depresijos epizodas

F32.1

Pasikartojantis depresinis sutrikimas, lengvos depresijos epizodas

F33.0

Pasikartojantis depresinis sutrikimas, vidutinio sunkumo depresijos epizodas

F33.1

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai (išskyrus obsesinį-kompulsinį sutrikimą)

F40–F48

(išskyrus F42)

Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais

F50–F59

Tikai

F95


Paslaugų neatskleidžiant asmens tapatybės skyrimo tvarka

Esant indikacijoms, paslaugos neatskleidžiant asmens tapatybės UAB Šiaulių psichikos sveikatos centre pacientams, turintiems teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, teikiamos ir nutraukiamos paciento pageidavimu. Išimtis – atvejai, kai šias paslaugas teikiantis UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras įtaria, kad yra kontraindikacijos teikti anonimines paslaugas arba asmens tapatybė atskleidžiama, esant skubios pagalbos poreikiui, nustačius ar įtarus psichikos sutrikimą, galintį kelti pavojų paciento ir/ar aplinkinių sveikatai ir/ar gyvybei.

Medicininiuose dokumentuose pacientui identifikuoti naudojamas paciento kodas, kuris sudaromas iš dešimties ženklų:

2.1. 1-, 2- – amžius;

2.2. 3- – lytis (V, M);

2.3. 4-, 5-, 6- – gyvenamosios vietos kodas – iš paciento žodžių arba pagal pateiktą dokumentą;

2.4. 7-, 8-, 9-, 10- – pirmosios dvi paciento vardo ir pirmosios dvi pavardės raidės.

Kodą suteikęs darbuotojas pateikia jį pacientui (nurodoma kodo suteikimo data, eilės numeris pagal registravimo žurnalą ir suteiktas kodas). Pacientas privalo saugoti savo kodą ir pateikti pagal poreikį. Pasibaigus kodo galiojimui (pvz., pasikeitus paciento amžiui), esant poreikiui, pacientui suteikiamas naujas kodas, pildoma nauja asmens sveikatos istorija (forma 025/a).

Pildant medicininius dokumentus (asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) ir kitose dokumentuose vietoj asmens tapatybę atskleidžiančių duomenų naudojamas suteiktas paciento kodas.

Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje, vietoje paciento asmens duomenų įrašomas pacientui suteiktas kodas ir patvirtinamas paciento parašu.

Asmenų, gydytų UAB Šiaulių psichikos sveikatos centre neatskleidžiant asmens tapatybės, medicininei dokumentacijai galioja bendri UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro taikomi dokumentacijos saugojimo trukmės reikalavimai.

Gydytojas, išrašydamas receptus, juose nurodo paciento žodžiu nurodytus asmens duomenis arba suteiktą kodą. Jeigu pacientui išrašomi vardiniai medikamentai, Sveikatos apsaugos ministro patvirtintose formose, kurias pacientas pristato į vaistinę, nurodomi paciento asmens duomenys pagal jo žodžius, prie gyvenamosios vietos įrašo nurodant pacientui suteiktą kodą.

Pacientui raštiškai prašant, iškart po konsultacijos gali būti išduodamas medicinos dokumentų išrašas/siuntimas (forma 027/a) apie nustatytą diagnozę, paskirtą gydymą, nurodant konsultacijos datą. Kitais atvejais, neturint galimybės užtikrinti asmens tapatybės ir informacijos konfidencialumo,  išrašai neišduodami.

Anonimiškai besigydantiems pacientams negalima skirti vaistų, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ ir (ar) į III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.